Bức tranh về nữ khoa học gia

Bức tranh về nữ khoa học gia

Picture a Scientist

Nội dung phim Bức tranh về nữ khoa học gia

Trong phim tài liệu này, các nhà khoa học nữ hàng đầu bàn về bất bình đẳng mà họ đối mặt trong khi bắt đầu tạo ra công thức mới để STEM rộng mở cho tất cả mọi người.