Nhật ký của Andy Warhol

Nhật ký của Andy Warhol

The Andy Warhol Diaries

Nội dung phim Nhật ký của Andy Warhol

Sau khi bị bắn năm 1968, Andy Warhol bắt đầu ghi lại cuộc đời và cảm xúc của mình. Hãy vén màn bí mật tính cách của ông qua nhật ký đó và loạt phim tài liệu này.

Trailer phim Nhật ký của Andy Warhol:

trailers