xXx: Thông điệp Liên bang

xXx: Thông điệp Liên bang

XXX: State of the Union

Nội dung phim xXx: Thông điệp Liên bang

Trong phần tiếp theo đầy những pha hành động của XXX, sĩ quan tình báo Hoa Kỳ Augustus Gibbons phải ngăn chặn một âm mưu lớn nhằm lật đổ chính phủ.